Acasă » Examene/Exams/Examens

Examene/Exams/Examens

2019-2020

PLANIFICARE EXAMENE/EXAM PLANING/PLANIFIER LES EXAMENS

SECȚIA ROMÂNĂ

 • SEMESTRUL I/An I

 • SEMESTRUL I/An II

 • SEMESTRUL II/An I

ENGLISH SECTION

 • Ist SEMESTER/Ist YEAR

 • Ist SEMESTER/IInd YEAR

 • IInd SEMESTER/Ist YEAR

SECTION FRANÇAISE

 • Ière SEMESTRE/Ière ANNÉE

 • Ière SEMESTRE/IIème ANNÉE

 • IIème SEMESTRE/Ière ANNÉE

CONDIŢII GRENERALE PENTRU PREZENTAREA STUDENTULUI LA EXAMEN

 • Admiterea la examen se face numai după verificarea identităţii studentului pe baza unui act de identitate valabil (buletin de identitate sau paşaport) şi pe baza cametului de student vizat la zi de către secretariatul Facultăţii (sau cu adeverinţă temporară de la Decanat). La intrarea în sala de examen, studenţii sunt legitimaţi cu aceste documente de către examinatori.
 • Prezentarea la examen este condiţionată de participarea la toate stagiile şi lucrările practice sau de recuperarea integrală a absențelor, în limitele prevăzute de regulament.
 • Studentul are dreptul de a se prezenta o singură dată/sesiune la examenul de la o anumită disciplină.
 • Durata examenului  nu poate depăşi 3 ore.
 • Studenţii au obligaţia de a se prezenta la examen la ora şi locul stabilite conform programării.
 • Gențile, hainele de exterior și telefoanele mobile se depozitează în locurile precizate de către cadrul didactic supraveghetor și nu lângâ studenţi. Telefoanele mobile trebuie sa fie închise la intrarea în sala de examen și trebuie să rămânâ închise pe toată durata examenului, fiind pornite din nou doar după părăsirea sălii în care are loc examenul. În timpul examenului, studenţii nu au dreptul să aibă asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive electronice care să permită comunicarea interpersonală sau consultarea de date.
 • Timp de 30 minute după începerea probei scrise nici un candidat nu poate părăsi sala. Părăsirea ulterioară a sălii se face numai dupa ce absolventul predă lucrarea şi semnează în borderoul de predare a acesteia.
 • La terminarea examenului scris, fiecare student trebuie sa semneze pentru predarea lucrării scrise. La părăsirea sălii, studenţii trebuie să predea lucrarea scrisă şi toate foile semnate pe care le au asupra lor.
 • Ultimii 3 studenţi trebuie să rămână în sală până când se încheie predarea lucrărilor.
 • Rezultatele examenului se comunică în maximum 7 zile de la susţinere (pentru sesiunea normală de examinare) și în maximum 5 zile de la susţinere (pentru sesiunea de reexaminare), în cazul examenelor scrise, la sediul disciplinei.
 • Catalogul completat, semnat şi ştampilat, cu stampila catedrei, se depune la secretariatul facultăţii cel mai târziu a doua zi după comunicarea rezultatelor.
 • Contestațiile se depun în termen de maxim 48 de la afișarea rezultatelor scrise la secretariatul catedrei.
 • Studentul are dreptul de a îşi vedea lucrarea predată (dacă e examen grilă, grila predată se va compara cu grila corectă) şi de a primi explicații privind nota (informațiile vor fi date punctual, studentul trebuie să numească întrebarea care dorește a fi clarificată, nu se admit contestațiile vagi, care cer clarificarea, respectiv explicarea tuturor întrebărilor).
 • Titularul cursului are obligația de a stabili un interval de timp în care studenții pot să îşi consulte lucrările, într-o perioadă de timp care să nu depăşească două zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor
 • Nerespectarea de către student a disciplinei în timpul desfăşurării examenului atrage excluderea din examen. Nerespectarea de către mai mulți studenți a disciplinei în timpul desfăşurării examenului atrage anularea examenului.
 • Tentativa de fraudă şi frauda la examen sunt pedepsite, indiferent de forma lor: comunicare directă, existenţa unor materiale scrise, dispozitive electronice de comunicare sau informare, substituţia de persoana etc.
 • Descoperirea asupra unui student, în timpul examenului, a unor dispozitive electronice capabile să mijlocească comunicarea sau consultarea de date este considerată tentativă de fraudă, chiar dacă dispozitivele respective nu au fost utilizate. Studenţii surprinşi asupra faptei de tentativă de fraudă sau fraudă sunt eliminaţi din examen pe loc.
 • Tentativa de fraudă sau frauda constatate de cadrul didactic de supraveghere sunt înregistrate într-un proces verbal, întocmit de către cadrul didactic cu cel mai înalt grad didactic din sala de examinare. Procesul verbal este semnat de către toate cadrele didactice prezente și de către autorii fraudei sau tentativei de fraudă. În caz de refuz al acestora de a semna, refuzul se menţionează în procesul verbal. Procesul verbal este înaintat Decanatului în termen de 24 ore de la redactare sau în prima zi lucrătoare (pentru examenele desfăşurate vinerea sau la sfârşit de săptămână) şi este discutat de Biroul Consiliului Facultăţii.

CONDIŢII PENTRU PREZENTAREA STUDENTULUI LA EXAMENUL DE ANATOMIE

La examen studentul se va prezenta cu următoarele:

 • Buletin sau pașaport
 • Carnetul de student
 • Instrumente de scris
 • Halat, bonetă și mănuși chirurgicale
 • Caietul de desene

Examenul scris:

 • Examenul va fi unitar pentru toate seriile unei secții (română, engleză, franceză): 2 ore, aceleași subiecte, aceeași dată și oră de examen, doar locația va fi diferită
 • Întrebările vor fi formulate din materia de cursuri și lucrări practice (din tematica și bibliografia afișată)
 • Va fi compus din: 50 de întrebări grilă cu complement simplu (notate cu *) și complement multiplu

Pentru secția română

 • Întrebările cu complement simplu vor fi în proporție de minim 10% și maxim 15%
 • Întrebările cu complement multiplu vor fi în proporție de minim 85% și maxim 90%
 • Distribuția întrebărilor pe capitole va fi următoarea:
  1. Semestrul 1: 15 din Membru superior și perete toracic, 15 din Membru inferior și perete abdominal, 15 din Torace și 5 din Embriologie
  2. Semestrul 2: 15 din Cap și Gât, 15 din Digestiv, 15 din Genito-urinar și 5 din Embriologie
  3. Semestrul 3: 45 din SNC și 5 din Embriologie
 • Orice întrebare are minim un răspuns corect și maxim patru
 • Întrebările vor prezenta grade diferite de dificultate, fiind notate între 3 și 5 puncte
 • Lucrările vor fi scanate și se va efectua calculația notei finale la proba scrisă

Examenul practic:

 • Fiecare student va extrage personal o foaie de examen care va cuprinde subiectele
 • Fiecare foaie de examen va conține același număr de subiecte, notate de la un punct la zece fiecare
 • Subiectele acestui examen vor fi subiecte strict practice
 • Subiectele vor fi din 5 capitole mari
 • Pentru semestrul I:

1. Osteologie

2. Membru superior și perete toracic

3. Membru inferior și perete abdominal

4. Torace

5. Aanatomie topografică

 • Pentru semestrul II:

1. Cap

2. Gât

3. Abdomen

4. Pelvis, Perineu

5. Secțiune plastinată

 • Pentru semestrul III:

Nota finală:

 • 10% activitatea din timpul semestrului
 • 40% nota examenului practic
 • 50% nota examenului scris
 • Obținerea unei note mai mici de 4 la oricare dintre examene (scris sau practic) înseamnă nepromovarea examenului final
 • În cazul nepromovării examenului, studentul va fi nevoit să repete doar examenul nepromovat (scris sau practic) atâta timp cât se desfășoară în același an universitar, în cazul nepromovării în același an universitar studentul va trebui să repete examenul în totalitate (scris+practic)